Algemene Voorwaarden

Versie: AVNL_1.0

Datum: 12 March 2019

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Teach-In Group B.V., bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 34223871 (Teach-In Group)en haar opdrachtgevers.

Bepalingen of voorwaarden gesteld door de opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Teach-In Group alleen bindend indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard.

Teach-In Group en opdrachtgever worden hierna gezamenlijk aangeduid als Partijen en ieder afzonderlijk als Partij.

Definities

De in de Algemene Voorwaarden met hoofdletters geschreven termen hebben de hiernavolgende betekenis.

 1. Algemene Voorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document.
 2. Dienst(en): de door Teach-In Group aangeboden dienstverlening op het gebied van interim-docentschap en het beschikbaar stellen van een online platform waarmee scholen en onderwijsprofessionals vacatures kunnen zoeken, plaatsen en daarop kunnen reageren. De precieze en meest actuele omvang van de aangeboden Diensten staat beschreven op de Website.
 3. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van Intellectuele Eigendom en aanverwante rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.
  Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Teach-In Group een Overeenkomst heeft gesloten.
 4. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Teach-In Group een Overeenkomst heeft gesloten.
 5. Overeenkomst: iedere Overeenkomst tussen Teach-In Group en Opdrachtgever op grond waarvan Teach-In Group Diensten levert aan Opdrachtgever.
 6. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 7. Schriftelijk: op papier gestelde, gedagtekende en ondertekende correspondentie. Email valt tevens onder deze definitie.
 8. Website: www.teachingroup.nl dan wel sub-domeinen daarvan en andere extensies.

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Teach-In Group, de acceptatie daarvan door de Opdrachtgever en de aldus tussen partijen stand gekomen Overeenkomst. Afwijkingen gelden uitsluitend indien zij Schriftelijk overeen zijn gekomen.
 2. Deze Algemene Voorwaarden bevatten een module voor Software-as-a-Service. Deze is enkel van toepassing voor zover de Dienst betrekking heeft op de SaaS-dienst ‘Teach-In Group Online’. Wanneer deze van toepassing is, hebben de bepalingen in de module, voor zover van toepassing op de te leveren Dienst, voorrang ten opzichte van de overige Algemene Voorwaarden.

Totstandkoming en uitvoering

 1. Voor alle Diensten die door Teach-In Group worden geleverd, kan Opdrachtgever een vrijblijvende offerte opvragen.
 2. Tenzij daarin anders wordt bepaald, staan alle offertes gedurende 30 dagen open voor acceptatie, na afloop waarvan Teach-In Group daaraan niet meer kan worden gebonden.
 3. Acceptatie door Opdrachtgever geschiedt Schriftelijk. Een van de offerte afwijkende acceptatie of een daarin door Opdrachtgever aangebrachte wijziging, bindt Teach-In Group niet totdat de acceptatie daarvan Schriftelijk aan Opdrachtgever is bevestigd.
 4. Met de acceptatie of bevestiging van de offerte, als hiervoor aangegeven, komt de Overeenkomst tot stand.
 5. Deze omvat de hoofdverplichtingen van Partijen, zoals deze nader staan omschreven in de offerte, daaronder begrepen- de omschrijving van de Diensten, de daarvoor geldende prijzen en/of tarieven en de termijnen waarbinnen de Diensten, respectievelijk betaling plaatsvinden.
 6. Teach-In Group zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren in overeenstemming met de eisen, die Opdrachtgever, op grond van de bij Teach-In Group aanwezige kennis en deskundigheid, daaraan redelijkerwijs kan stellen.

Betaling

 1. Opdrachtgever dient voor algehele betaling zorg te dragen binnen de op de factuur vermelde termijn, zonder dat hem daarbij enig beroep op verrekening en/of korting toekomt.
 2. Tenzij in de Overeenkomst een andere termijn is opgenomen en onverminderd de toepasselijkheid van artikel 3 lid 5 van deze voorwaarden, bedraagt de betalingstermijn 30 dagen na factuurdatum.
 3. Als tijdstip van betaling geldt de datum waarop bijschrijving op de door Teach-In Group aangewezen bankrekening plaatsvindt.
 4. Nadat 60 dagen na factuurdatum zijn verstreken, zonder dat betaling heeft plaatsgehad, komt Opdrachtgever automatisch in staat van verzuim. Onverminderd haar overige rechten op schadevergoeding, maakt Teach-In Group aanspraak op vergoeding van de wettelijke handelsrente over het verschuldigde vanaf de factuurdatum en op betaling van buitengerechtelijke incassokosten over het verschuldigde, inclusief rente en een en ander overeenkomstig de Wet Incassokosten.
 5. Ingeval van verzuim is Teach-In Group bevoegd om Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling of sommatie in rechte te betrekken, tenzij Opdrachtgever als consument heeft te gelden.
 6. Teach-In Group is gerechtigd, maar niet verplicht, de gehanteerde prijzen, indien het een duurovereenkomst betreft, jaarlijks in januari te indexeren volgens de consumentenprijsindex (CPI) van het voorgaande jaar, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), met maximaal het percentage van 4%, zonder de mogelijkheid voor Opdrachtgever om de Overeenkomst te beëindigen. Indien het CBS genoemd indexcijfer niet langer hanteert, zal een zoveel mogelijk daarmee vergelijkbaar indexcijfer worden toegepast.

Overmacht

 1. Teach-In Group is niet gehouden tot enige verplichting, in de nakoming waarvan zij buiten haar schuld geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, is verhinderd. In voorkomend geval brengt Teach-In Group Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk Schriftelijk op de hoogte.
 2. Vanaf de datum waarop Teach-In Group Opdrachtgever daarvan in kennis heeft gesteld, wordt haar verplichting opgeschort. Zodra de duur van de verhindering een periode van vier weken heeft overschreden, heeft ieder der Partijen de bevoegdheid om de Overeenkomst eenzijdig te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst was gepresteerd, wordt redelijkerwijs naar verhouding bepaald en aldus afgerekend, zonder dat partijen elkaar voor het overige nog iets verschuldigd zullen zijn.

Gebreken/tekortkomingen

 1. In geval van een gebrek of een tekortkoming in de door Teach-In Group verrichte Diensten brengt Opdrachtgever Teach-In Group daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte en stelt haar in de gelegenheid om dit te beoordelen en zo nodig te herstellen, alvorens daaraan enig recht te kunnen ontlenen.
 2. Vanaf het moment dat Opdrachtgever dit heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, doch in beide gevallen uiterlijk na verloop van vier weken vanaf de datum van levering van enige Dienst door Teach-In Group, vervalt diens bevoegdheid om zich op dit gebrek of tekortkoming te beroepen.

Aansprakelijkheid

 1. Teach-In Group is jegens Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:
  • schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade”);
  • kosten voor herstelwerkzaamheden om dataverlies te voorkomen;
  • redelijke en aantoonbare kosten die Opdrachtgever heeft moeten maken om Teach-In Group er toe te manen de Overeenkomst (weer) deugdelijk na te komen;
  • redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is;
  • redelijke en aantoonbare kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.
 2. Teach-In Group is in geen geval aansprakelijk voor vergoeding van indirecte schade zoals gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Opdrachtgever en schade wegens door Teach-In Group gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Overeenkomst vormt.
 3. Het maximale bedrag dat in geval van aansprakelijkheid krachtens lid 1 van het onderhavige artikel zal worden uitgekeerd is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst in de afgelopen drie (3) maanden heeft betaald aan Teach-In Group voor de betreffende Dienst (exclusief btw).
 4. De aansprakelijkheid van Teach-In Group wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Teach-In Group onverwijld en deugdelijk Schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Teach-In Group ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen te kort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Teach-In Group in staat is adequaat te reageren.
 5. De beperking van aansprakelijkheid zoals bedoeld in de vorige leden van het onderhavige artikel komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Teach-In Group.
 6. De toepassing van artikel 6:271 e.v. Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

Ontbinding

 1. Onverminderd haar rechten op schadevergoeding en alle overige rechten en bevoegdheden, die de wet haar toekent, is Teach-In Group bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien:
  • Opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn betaalverplichting, nadat 60 dagen zijn verlopen vanaf het daarin vermelde tijdstip of;
  • Opdrachtgever in verzuim komt overeenkomstig de betaalverplichtingen in deze voorwaarden;
  • Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt; in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins insolvent raakt;
  • De onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd anders dan door reconstructie of samenvoeging met een andere onderneming.

Intellectuele Eigendom

 1. Voor het geval de Overeenkomst mede ziet op de verlening van gebruiksrechten aan Opdrachtgever van door Teach-In Group ontwikkelde en/of van haar afkomstige programmatuur of andere werken, waarop Intellectuele Eigendom rust, is Teach-In Group bevoegd deze gebruiksrechten op te schorten totdat Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 2. Zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Teach-In Group is het Opdrachtgever niet toegestaan deze werken openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of het gebruiksrecht aan derden af te staan.
 3. Teach-In Group is gerechtigd relevante namen en logo’s van Opdrachtgever te gebruiken voor promotiedoeleinden. Opdrachtgever kan voorwaarden stellen aan de wijze van gebruik of reproductie, welke Teach-In Group stipt dient op te volgen.

Wijzigingen voorwaarden

 1. Teach-In Group mag deze voorwaarden alsook de prijzen op ieder moment aanpassen.
 2. Teach-In Group zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste veertien dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de Website zodat daar kennis van genomen kan worden.
 3. Indien Opdrachtgever een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kan Opdrachtgever tot de datum van inwerkingtreding de Overeenkomst opzeggen. Gebruik van de Diensten na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Overige bepalingen

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Teach-In Group gevestigd is.
 3. Indien een bepaling in de Algemene Voorwaarden eist dat een mededeling Schriftelijk moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de Dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.
 4. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

Teach-In Group is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde die Teach-In Group Online of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.